Preču izlase 0 Grozs 0.00
_you_are_offline

E-veikala lietošanas noteikumi

Noteikumu satura rādītājs

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Pirkuma veikšana
 3. Pircēja tiesības un pienākumi
 4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
 5. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
 6. Preču piegāde
 7. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
 8. Atteikuma tiesības. (piemērojams patērētājam)
 9. Līgumam neatbilstošu preču atgriešana
 10. Ražotāja garantija un ražotāja garantijas apkalpošanas pieteikšana
 11. Atbildība
 12. hestio.lv mārketinga pasākumi
 13. Informācijas apmaiņa
 14. Nobeiguma noteikumi

 

Noteikumos izmantoto jēdzienu skaidrojums

“hestio.lv” – www.hestio.lv e-komercijas vietne, kas ir AS „Hestio” (reģistrācijas numurs 40003972121, juridiskā adrese Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067) īpašumā un kurā tiek pārdotas preces un pakalpojumi.

“Pārdevējs” – juridiskā persona AS „Hestio” (reģistrācijas numurs 40003972121, juridiskā adrese Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067), kuras preces un pakalpojumi tiek pārdoti vietnē www.hestio.lv un kas nodrošina Pircēja pasūtījuma izpildi. 

“Pircējs” – juridiska persona vai rīcībspējīga fiziska persona.

“Konts” – atbilstoši  hestio.lv lietošanas noteikumiem veikta Pircēja reģistrācija vietnē www.hestio.lv, kā rezultātā izveidots personīgs Pircēja konts jeb profils, kurā tiek saglabāti viņa personas un/vai pārstāvētā uzņēmuma dati un pasūtījumu vēsture.

“Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai citiem piemērojamiem identifikatoriem. 

“Privātuma politika” -  Hestio AS dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai apstrādei, glabāšanai un iznīcināšanai , izmantojot www.hestio.lv.

“Noteikumi” - e-komercijas vietneshestio.lv lietošanas noteikumi jeb nosacījumi.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Noteikumi attiecināmi uz Pircējiem fiziskām personām. Uz juridiskām personām Noteikumi un citi vietnē hestio.lv izvietotie nosacījumi attiecināmi tajās daļās, kas nav atrunātas savstarpējos līgumos vai, ja Pircējs - juridiska persona veic pirkumus vietnē hestio.lv bez savstarpēja līguma noslēgšanas. Uz Pircējiem, kuri nav uzskatāmi par patērētājiem nav attiecināmas Noteikumos norādītās  patērētāja tiesības un pienākumi.. 

1.2. Lai izmantotu vietni hestio lv, Pircējs iepazīstas ar Noteikumiem un to apliecina,  veicot atzīmi  pie teikuma „Esmu iepazinies un piekrītu e-veikala Lietošanas noteikumiem.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir gan Pircējam (fiziskai personai), gan Pārdevējam saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču un pakalpojumu (turpmāk Noteikumos ar jēdzienu prece atbilstoši kontekstam jāsaprot gan preces, gan pakalpojumi) iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu vietnē hestio.lv saistītos noteikumus. 

1.3. Pircējs, apstiprina Noteikumus gan Konta reģistrācijas laikā, gan veicot katru pirkumu hestio.lv vietnē. Vietnē hestio.lv, sadaļā Lietošanas noteikumi, vienmēr pieejama Noteikumu jaunākā, spēkā esošā redakcija.

1.4. Pirkt preces hestio.lv ir tiesības juridiskai personai vai rīcībspējīgai fiziskai personai. Rīcībspējīga fiziska persona ir persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu.  Pircējs fiziska persona, kura vietnē hestio.lv iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību ir patērētājs un uz viņu attiecināmas visas tiesību aktos patērētājam noteiktās tiesības un pienākumi. Jebkura persona, kura nav patērētājs šo Noteikumu izpratnē ir juridiska persona. Pircēju -juridisko personu vārdā rīkojas to izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji, Noteikumos noteiktā kārtībā piereģistrējoties vietnē hestio.lv .  

Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku un vietnes hestio.lv citiem nosacījumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces un pakalpojumus hestio.lv.

1.5. Ja rodas nepieciešamība vai iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteikti apstākļi, Pārdevējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Jaunā Noteikumu redakcija ir spēkā ar tās ievietošanu hestio.lv 

1.6. Pircējam ir pienākums iepazīties ar hestio.lv  publicēto Privātuma politiku. 

1.7. Ņemot vērā, ka Pārdevējam jānosūta visa informācija par pasūtījuma izpildi Pircējam  e-pastā, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

2. Pirkuma veikšana

2.1. Pircējs var pasūtīt Preces hestio.lv vienā no šiem veidiem: tiešsaistē reģistrējoties hestio.lv (ievadot savu e-pasta adresi un paroli); nereģistrējoties tiešsaistē hestio.lv; e-pastā. Juridiskas personas, arī zvanot pa tālruni.

2.2. Pasūtot Preces vienā no augstāk norādītajiem veidiem, Pircējam hestio.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kas tiek apstrādāti saskaņā ar hestio.lv Privātuma politiku. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai. 

2.3. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis Preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma noformēšanas darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums, t.i. ar Pircēju - fizisku personu par pirkumu ir noslēgts distances līgums un Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa.Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. 

2.4. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa pasūtītās preces instrukcija latviešu valodā tiek piegādāta ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi, ja vien instrukcija nav pieejama hestio.lv vai ražotāja vietnē. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā hestio.lv.

2.5. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts hestio.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

2.6. Enerģijas dzērienu un alkoholu saturošu dzērienu apritē Pārdevējs ievēro atbilstošajos tiesību aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus enerģijas un alkoholisko dzērienu iegādei un piegādei. Pircējs-fiziska persona var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošus dzērienus (Noteikumos saukti arī kā alkoholiskie dzērieni) tikai, ja Pircējs ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Veicot pirkumu interneta veikalā, ir nepieciešama Pircēja identitātes un vecuma pārbaude, pirms pirkuma apmaksas Pircējam būs nepieciešams apliecināt, ka ir vismaz 18 gadus vecs, Pircēja identitātes un vecuma apliecināšanai izmantojot Pārdevēja piedāvāto un tiesību aktiem atbilstošu elektroniskās identifikācijas veidu (kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis):

a) arSmart ID

b) ar eParaksts . 

2.7. BRĪDINĀJUMS: Aizliegts alkoholiskos dzērienus pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00.

2.8. Informācija par speciālo atļauju (licenci) atrodama lapas apakšā.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus hestio.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.3. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.4. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas hestio.lv, tai skaitā šajos Noteikumos, Privātuma politikā, un Latvijas Republikas tiesību aktos.

3.5. Pircējam, izmantojot hestio.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi hestio.lv ietverti nosacījumi, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

3.6. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas precēm braukt pakaļ pats, Pircējam tās jāizņem Hestio AS noliktavā  Mellužu ielā 15-4, Rīgā, LV-1067, pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā laikā.

3.7. Pircējs nodrošina patiesu un pareizu informāciju savā kontā.  Ja Pircējs ir aizmirsis pieejas datus savam klienta kontam, Pircējs griežoties pie Pārdevēja tos var atjaunot. 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs neveic priekšapmaksas rēķina apmaksu priekšampaksas rēķinā norādītajā termiņā.

4.2. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez atsevišķas Pircēja piekrišanas Pircēja izvēlētās preces (grozā esošās konkrētā pārdevēja preces) sadalīt atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas neizvēlas visas grozā esošās preces iegādāties vienā pasūtījumā. Šādas sadalīšanas gadījumā papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas konkrētajam pasūtījumam attiecīgi tiks sadalītas atsevišķiem pasūtījumam un aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, tāpēc tās var atšķirties no preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos hestio.lv nosacījumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

4.3. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot pircēja hestio.lv Kontā norādītos saziņas datus  un nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai hestio.lv vietnē.  Pircējam, neatkarīgi no hestio.lv Konta iestatījumos atzīmētajām saziņas preferencēm, uz norādīto e-pasta adresi vienmēr tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, t.i. pasūtījumu izpildei, preču piegādei vai Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

4.4. Pārdevējs un hestio.lv apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tos tikai Noteikumu, Privātuma politikas, hestio.lv citu noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

4.5.  Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, hestio.lv var piedāvāt līdzīgu vai analoģisku preci, par to informējot Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja prece tiek aizstāta, Pārdevējs, apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu. Hestio.lv  minimālā iepirkuma groza summa pasūtījuma apstrādei un izpildei ir 19.99 eiro(deviņpadsmit eiro deviņdesmit deviņi centi).

4.6. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

5. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

5.1. Preču cenas hestio.lv norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā.  Juridiskās personas var izvēlēties cenas attēlojumu arī bez PVN. 

5.2. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

5.3. Pārdevējs tiesīgs mainīt cenas. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā.5.4. Ja starp pusēm ir noslēgts līgums, cenas vai cenas veidošanās mehānisms var būt noteikts noslēgtajā līgumā, attiecīgi atainojot pielīgto cenu Pircēja kontā. Šādas cenas var atšķirties no vietnē hestio.lv norādītām cenām.

5.5. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas un piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts hestio.lv, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā Piegāde. Piegādes maksa tiek iekļauta preču pirkuma dokumentā.

5.6. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu.

5.7. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai saņem apstiprinājumu par pirkuma finansējumu, preču pasūtījums tiek apstiprināts.

5.8. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti (turpmāk tekstā saukti arī kā Rēķini), kuri vienlaikus ir arī preču garantijas apliecinājuma dokumenti, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas elektroniski nosūtīti uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas formā. Rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, piegādes maksa, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.Pircēja iegādāto preču sarakstus var apskatīt  hestio.lv sadaļas  Mans konts apakšsadaļā Pirkumi.

5.9. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, Preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot hestio.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

5.10. Alkoholiskos dzērienus iespējams apmaksāt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šīs preces tiek piegādātas tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ faktiskais piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur enerģijas un/vai alkoholu saturošus dzērienus, preces paliks pie Pārdevēja kurjera un Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

6. Preču piegāde

6.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no piedāvātajiem preču piegādes veidiem, kuri norādīti vietnē  hestio.lv.

6.2. Veicot  pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes dienu, kāda ir norādīta vietnē hestio.lv. Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts sadaļā “Piegāde”. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

6.3. Bezmaksas piegādes nosacījumus lasīt sadaļā ”Piegāde”

6.4. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējs veic piegādi uz Pircēja norādītu adresi un Pircējs nodrošina, ka tā pārstāvis pieņem preces vai pakalpojumus. Pārdevējam nav jāpārbauda personu identitāte, kuras atrodas piegādes vietā un nodrošina pieņemšanu.

6.5. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utml.) apstākļu iespaidā.

6.6. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas kanālu, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu.

6.7. Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces  Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

6.8. Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces. Ja tās ir bijušas svaigās pārtikas preces (piemēram, augļi vai piens) vai preces ar īsu derīguma termiņu, šo preču kvalitāte var tikt ietekmēta. Pircējs pats uzņemas atbildību par šādām precēm un Pircējam minētās preces netiks kompensētas vai mainītas.

6.9. Enerģijas dzērienus un alkoholu ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs fiziska persona personīgi. Ja Latvijas Republikas tiesību akti paredz, ka noteiktas preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piemēram, alkoholisko dzērienu iegādei noteikts vecuma ierobežojums), Pārdevēja kurjeram piegādes brīdī ir tiesības pārliecināties vai saņēmējs tiesīgs attiecīgās preces iegādāties. Pircējs uzrāda kurjeram savu vecumu apstiprinošu spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (pasi vai pilsoņa personas identifikācijas apliecību). Pircējam šāds vecumu apliecinošs dokuments jāuzrāda, ja tā vecums nepārsniedz 25 gadus, bet pēc kurjera pieprasījuma arī citos gadījumos. Kurjeram konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, vai ja Pircējs atsakās uzrādīt dokumentu, kas pierāda Pircēja tiesības, uzskatāms, ka preču (alkohola/enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ un  līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam netiek nodotas. 

Pircējs- juridiska persona nodrošina, ka  alkoholiskos dzērienus pieņem pilngadīga persona.

Latvijas Republikas tiesību akti paredz, ka enerģijas dzērienus un alkoholu var piegādāt tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ faktiskais piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholiskos dzērienus, preces paliks pie Pārdevēja kurjera.

6.10. Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ prece nevar tikt nodota pircējam, Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus. 

6.11. Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

6.12. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir konstatējis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pirkuma dokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.

7. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

7.1. Pārdevējs izvēlēsies pasūtījuma izpildei svaigākos un augstākās kvalitātes produktus un preces no Pārdevēja noliktavā pieejamā. Pārdevējs piegādās produktus ar visilgāko noliktavā pieejamo derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu interneta veikalā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Preces tiks atbilstoši iepakotas un drošā veidā transportētas.

7.2. Preces ražotāji var piešķirt noteiktām precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā preču ražotāja noteiktā laika posmā. Ja precei ir piešķirta ražotāja garantija, tās termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajā garantijas apliecinājuma dokumentā. Ja atsevišķa garantijas apliecinājuma dokuments nav pievienots, par garantijas apliecinājumu kalpo preču pirkuma dokuments jeb rēķins. 

7.3. Precēm ir spēkā atbilstošajos tiesību  aktos noteiktās kvalitātes garantijas.

7.4. Pārdevējs norāda, ka preces attēls, kas redzams vietnē hestio.lv nav tieši tā pati prece, kuru piegādā Pircējam, bet kopējs preci raksturojošs attēls un tamdēļ prece no attēlā redzamā var atšķirties izmēra, formas un krāsas ziņā. Preces īpašības norādītas pie katras preces apraksta un Pārdevējs atspoguļo preču ražotāja norādītās preču īpašības. Par preču īpašības raksturojošo  informāciju ir atbildīgs preču ražotājs. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka prece visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs noteiktā kārtībā var atteikties no konkrētās preces.

7.5. Preču svaiguma garantija ir Pārdevēja apņemšanās izvēlēties un piegādāt Pircējam produktus ar visilgāko pieejamo derīguma termiņu. 

7.6. Lai saņemtu svaigu preci, Pircējam jānodrošina tās saņemšana piegādes dienā. Ja prece netiek saņemta piegādes dienā, tā atgriežas noliktavā un nākamā darba dienā tiek piegādāta tieši tā pati prece. Ja minētās aizkavēšanās dēļ cietusi preču kvalitāte, Pircējs pats uzņemas atbildību un Pircējam šādas preces netiks kompensētas vai mainītas.

7.7. Ja Pārdevēja kļūdas dēļ piegādātā Pircējam prece ir ar notecējušu derīguma termiņu, Pārdevējs atmaksās 100% Pircēja samaksāto naudas summu par šo preci.

8. Patērētāja atteikuma tiesības

8.1. Pircējam – fiziskai personai ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no vietnē Hestio.lv  noslēgtā preču pirkuma līguma. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas tiesību aktos, šajos Noteikumos un citos attiecināmos Hestio.lv izdotajos nosacījumos noteiktā kārtībā. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš atbilstoši tiesību aktiem atzīstams par patērētāju, tas ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

8.2. Pircējam  ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to paziņojot hestio.lv  klientu apkalpošanas daļai , zvanot +371 63331122, vai rakstot e-pastu uz pasutijumi@hestio.lv Pircējs var iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece/pakalpojums attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

8.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

8.4. Piegādes maksa, ja tāda bija samaksāta, Pircējam netiek atmaksāta.

8.5. Pircējs ir atbildīgs par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar šādu preču atgriešanu.

8.6. Kārtība kādā preces tiek atgrieztas un kā tiek atmaksāta nauda aprakstīta sadaļā Līgumam neatbilstošu preču atgriešana.

8.7. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
 • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • Pircējs ir iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un ir atvēris tās iepakojumu;
 • tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
 • līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;
 • Pircējs ir pieprasījis Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie Pircēja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 • citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

 

8.8. Preces no kurām Pircējs ir atteicies un kuras ir tikušas piegādātas, ir jāatgriež 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Preces, kuru derīguma termiņš ir mazāks par 14 dienām ir jāatgriež pirms beidzies to derīguma termiņš. Atgriežot pārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Atgriežot nepārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Precēm nedrīkst būt norautas vai sabojātas etiķetes, aizsargplēves utaml. Preces jāatgriež pilnā to komplektācijā un kopā ar tām pievienotajām lietošanas instrukcijām utaml. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, hestio.lv patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

9. Līgumam neatbilstošu preču atgriešana

9.1. Pircējs- juridiska persona neatbilstošu preču atgriešanu piesaka kārtībā, kāda noteikta pušu noslēgtā līgumā, bet, ja tāda nav, tad neatbilstošas preces atgriešana tiek pieteikta Noteikumos minētajā kārtībā.

9.2. Pircējs - fiziska persona pieteikumu par  neatbilstošas preces atgriešanu piesaka Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un šais Noteikumos turpmāk noteiktā kārtībā. 

9.3. Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā preces garantijas termiņā, ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs raksta pieteikumu hestio.lv klientu apkalpošanas daļai uz e-pastu pasutijumi@hestio.lv, detalizēti aprakstot preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

9.4. Nepārtikas preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts preces defekts (kurš nav radies neatbilstoši lietojot vai glabājot preci), Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

9.5. Pārtikas preces Pircējs var atgriezt pirms beidzies preces derīguma termiņš.

9.6. Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz AS Hestio adresi Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067, vai nodod Pārdevēja noliktavā adresē Mellužu iela 15-4, Rīga, LV-1067, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

9.7. Pircēja sūdzības tiek izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams atbildēt uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot pagarinājuma nepieciešamību un saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta. 

9.8. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Netiek pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, pārtikas preces ar atvērtu iepakojumu, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

9.9. Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

9.10. Preču, kuras Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības vai sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot uz kontu no kura veikta preces apmaksa.

9.11. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

9.12. Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. Informācija par naudas atgriešanu tiks nosūtīta uz Pircēja klienta profilā norādīto e-pasta adresi.

10. Ražotāja garantija un ražotāja garantijas apkalpošanas pieteikšana

10.1. Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.
Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

10.2. Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu pasutijumi@hestio.lv.

10.3, Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

10.4. Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu.

10.5. Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot hestio.lv.

11.2. Reģistrējoties kontā Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja hestio.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties vietnē hestio.lv ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

11.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, www.hestio.lv citiem nosacījumiem., kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

11.4. Ja hestio.lv ir saites uz citu trešo personu vietnēm, tad hestio.lv negarantē, ka informācija, kuru var redzēt, sekojot šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti atbild trešās personas. hestio.lv nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai saglabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības. 

11.5. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar vietnes hestio.lv apmeklēšanu vai lietošanu. Vietnē hestio.lv norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties vai pārdot kādu preci, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu Pārdevēja ieteikumu. Pārdevējs neapliecina un negarantē to, ka šī vietne/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

11.6. Pārdevējs, ievērojot sistēmas iespējas un kapacitāti, tiesīgs dzēst Pircēja klienta kontu, ja vietne hestio.lv netiek lietota ilgāk kā divus gadus. Ja Pircējs regulāri pārkāpj Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam vai sistēmas darba stabilitātei un/vai drošībai, Pārdevējs tiesīgs bloķēt vai dzēst Pircēja kontu. 

12. hestio.lv mārketinga aktivitātes

12.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem hestio.lv var uzsākt un izbeigt dažādas akcijas, loterijas vai spēles.

12.2. Lojalitātes programmas ietvaros un konkrētu akciju laikā hestio.lv saviem Pircējiem var piešķirt virtuālo naudu – hestio.lv naudu, ar kuru var norēķināties par hestio.lv iegādātajām un hestio.lv pārdodamajām precēm. Sīkāku informāciju, kas saistīta ar hestio.lv naudas saņemšanu un izmantošanu par preču apmaksas noteikumiem un kārtību, atradīsiet ŠEIT.

12.3. Ja Pircējs iegādājas preci, par kuru Pārdevējs papildus piešķir arī noteiktu summu hestio.lv naudas nākamajam pirkumam, bet Pircējs izmanto Noteikumos paredzētās tiesības atkāpties no pirkuma līguma, summa, kas Pircējam piešķirta atbilstoši minētajiem nosacījumiem, tiek anulēta.

12.4. Ja Pircējs, iegādājoties preci, ir izlietojis konkrētu hestio.lv naudas summu preces apmaksai un Pircējs izmanto šajos Noteikumos paredzētās tiesības atkāpties no pirkuma līguma, iztērētā hestio.lv naudas summa tiek ieskaitīta atpakaļ Pircējam. Informāciju par atmaksāto hestio.lv naudas summu Pircējs var pārbaudīt savā kontā „Mans hestio.lv”.

12.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju vai spēļu noteikumus, kā arī tās atcelt. Pārdevējam arī ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt hestio.lv naudas saņemšanas un izmantošanas noteikumus un kārtību , kā arī tos atcelt. Jebkādas akciju noteikumu, hestio.lv naudas saņemšanas un izmantošanas preču apmaksai kārtības izmaiņas vai atcelšana ir spēkā no izmaiņu ievietošanas hestio.lv  brīža, ja vien attiecīgajām izmaiņām nav pievienots datums, kad tās stājas spēkā.

12.6. Akcijas piedāvājumu jeb promo kodi un toizmantošana.  Promo kods ir unikāls burtu un / vai ciparu virknējums, ar kuru va iegādāties preces ar noteiktu atlaidi vietnē hestio.lv. Šie kodi ir unikāli un katrs no tiem var sniegt dažāda lieluma atlaidi, kas piemērojama visam sortimentam vai tā daļai, ar atšķirīgu derīguma termiņu un dažādiem lietošanas nosacījumiem. Dažos gadījumos atlaides kods var netikt piemērots, ja netiek sasniegta minimālā pasūtījuma summa.hestio.lv akcijas kods piešķir cenas atlaidi vai norāda, ka Pircējs vēlas konkrētajam pasūtījumam izmantot akcijas piedāvājumu ar dāvanu. hestio.lv akcijas koda lauks ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem. Pēc akcijas koda ievadīšanas, atlaide no kopējās pasūtījuma summas tiks piešķirta pasūtījuma apstrādes brīdī. Promo kods akciju piedāvājumam ar dāvanu neietver pirkumā iekļautā A4 biroja papīra vērtību un netiek piemērots iepirkumu konkursa līguma preču pirkumiem, Akcijas kods ir izmantojams vienā pirkuma reizē un tam norādītajā termiņā. To nav iespējams dalīt vairākos pirkumos. Atlaižu piedāvājumi ar dāvanām nesummējas.

13. Informācijas apmaiņa

13. 1. hestio.lv šajos Noteikumos, www.hestio.lv citos nosacījumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi. 

13.2. hestio.lv kontakti: Tālr. +371 63331122, E-pasts: pasutijumi@hestio.lv

13.3. Darba laiks darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 8:30-17:00

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

14.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie piemērojamie  tiesību akti.

14.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.4. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai un hestio.lv pārsūtītajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par hestio.lv iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai  Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, , vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu vietnē Latvija.lv, vai SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.

Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai